Ouerlike Regte en Verantwoordelikhede ai??i?? Nr 38 van 2005 se Kinderwet, 2005

OUERLIKE REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE

Deel 1 Verkryging en verlies van ouerlike regte en verantwoordelikhede

18. Ouerlike regte en verantwoordelikhede Ai??

(1) ai???nAi??Persoon kan volle of spesifieke ouerlike regte en verantwoordelikhede hA?Ai??met betrekking tot ai???n kind.

(2) Die ouerlike regte en verantwoordelikhede wat ai???n persoon met betrekking tot ai???n kind kan hA? sluit die reg en verantwoordelikheid in

   • (a) om die kind te versorg;
   • (b) om kontak met die kind te hou;
   • (c) om op te tree as voog van die kind; en
   • (d) om by te dra tot die onderhoud van die kind.

(3) Behoudens subartikels (4) en (5) moet ai???n ouer of anderAi??persoon wat optree as voog van ai???n Ai?? Ai?? Ai?? Ai??kind

 • (a) die kind se eiendom en eiendomsbelangeAi??administreer en beveilig;
 • (b) die kind bystaan of verteenwoordig inAi??administratiewe, kontraktuele en Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??anderAi??regsaangeleenthede; of
 • (c) enige toestemming wat regtens vereis word metAi??betrekking tot die kind gee of weier, Ai?? Ai?? Ai?? Ai??insluitende _
 • (i) Ai??toestemming tot die huwelik van die kind;
 • (ii) toestemming tot die aanneming van die kind;
 • (iii) toestemming tot die kind se vertrek ofAi??verwydering vanuit die Republiek;
 • (iv) toestemming tot die kind se aansoek vir ai???nAi??paspoort; en
 • (v) Ai??toestemming tot die vervreemding ofAi??beswaring van enige onroerende eiendomAi??van Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? die kind.

(4) Wanneer meer as een persoon voogdyskap van ai???n kind het,Ai??is elkeen van hulle, Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??behoudens subartikel (5), enige ander wet of enigeAi??ander bevel van ai???n bevoegde hof tot Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??die teendeel, bevoeg om onafhanklikAi??en sonder die toestemming van die ander enige reg Ai?? Ai?? Ai??of verantwoordelikheidAi??wat voortspruit uit sodanige voogdyskap uit te oefen.

(5) Behalwe as ai???n bevoegde hof anders beveel, is dieAi??toestemming van al die persone wat Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??voogdyskap van ai???n kind het nodig tenAi??opsigte van aangeleenthede uiteengesit in Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??subartikel (3)(c).

19. Ouerlike regte en verantwoordelikhede van moeders.- (1) Die biologiese moeder van ai???n kind, hetsy getroud of ongetroud, hetAi??volle ouerlike regte en Ai?? Ai?? Ai??verantwoordelikhede met betrekking tot die kind. (2) Indien -

 • (a) die biologiese moeder van ai???n kind ai???n ongetroude kindAi??is wat nie voogdyskap ten Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??aansienAi??van die kind hetAi??nie; en
 • (b) die biologiese vader van die kind nie voogdyskap tenAi??aansien van die kind het nie,Ai??is Ai?? Ai?? Ai?? Ai??die voog van die kind se biologiese moeder ook die voog van die kind.

(3) Hierdie artikel is nie van toepassing ten opsigte van ai???n kindAi??wat die onderwerp is van ai???n surrogaatooreenkoms nie.

20. Ouerlike regte en verantwoordelikhede van getroudeAi??vaders. -

Die biologiese vader van ai???n kind het volle ouerlikeAi??regte en verantwoordelikhede ten opsigte van die kind ai??i??

 • (a) indien hy getroud is met die kind se moeder; of
 • (b) indien hy getroud was met die kind se moeder ai??i??
 • (i) tydens die kind se konsepsie;
 • (ii) tydens die kind se geboorte;
 • (iii) op enige tyd tussen die konsepsie enAi??geboorte van die kind.

21. Ouerlike regte en verantwoordelikhede van ongetroudeAi??vaders. -

(1) Die biologiese vader van ai???n kind wat nieAi??ingevolge artikel 20 ouerlike regte en verantwoordelikhede ten opsigte vanAi??die kind het nie, verkry volle ouerlike regte en verantwoordelikhede tenAi??opsigte van die kind ai??i??

 • (a) indien hy tydens die kind se geboorte saam met dieAi??moeder woon in ai???n permanente Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??lewensdeelgenootskap;Ai??of
 • (b) indien hy, ongeag of hy saam met die moeder woonAi??of gewoon het ai??i??
 • (i) daartoe toestem om geidentifiseer te word ofAi??ingevolge artikel 26 suksesvol aansoek Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? doenAi??om geidentifiseer te word as die kind se vaderAi??of skade betaal ingevolge die Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? inheemse reg;
 • (ii) bydra of in goeie trou gepoog het om by teAi??dra tot die kind se grootmaak vir ai???n Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??redelikeAi??tydperk;
 • (iii) bydra of in goeie trou gepoog het om by teAi??dra tot uitgawes in verband met Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? dieAi??onderhoud van die kind vir ai???n redelike tydperk.
 • (2) Hierdie artikel affekteer nie die plig van ai???n vader om by te draAi??tot die onderhoud van Ai?? Ai?? Ai?? Ai??die kind nie.

(3) (a) Indien daar ai???n dispuut is tussen die biologiese vaderAi??bedoel in subartikel (1) en die biologiese moeder van ai???n kind met betrekkingAi??tot die voldoening deur daardie vader aan die voorwaardes uiteengesit inAi??subartikel (1)(a) of (b) moet die aangeleentheid vir mediasie verwys wordAi??na ai???n gesinsadvokaat, maatskaplike werker, maatskaplike diensAi??professioneel of ander gepaste gekwalifiseerde persoon;

(b) Enige party tot die mediasie kan die uitslag van dieAi??mediasie laat hersien deur ai???n hof.

 • (4) Hierdie artikel is van toepassing ongeag daarvan of die kindAi??gebore is voor of na die invoering van hierdie Wet.

22. Ouerlike regte en verantwoordelikhede ooreenkomste.

(1) Behoudens subartikel (2) kan die moeder van ai???n kind ofAi??ander persoon wat ouerlike regte en verantwoordelikhede ten opsigte van ‘n kind het ai???n ooreenkoms aangaan wat voorsiening maak vir die verkrygingAi??van sodanige ouerlike regte en verantwoordelikhede ten opsigte van dieAi??kind as wat in die ooreenkoms uiteengesit is, met ai??i??

 • (a) die biologiese vader van ai???n kind wat nie ingevolgeAi??artikel 20 of 21 of deur ai???n hofbevel Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??ouerlike regte enAi??verantwoordelikhede ten opsigte van die kind het nie;of
 • (b) enige ander persoon wat ai???n belang het by dieAi??versorging, welsyn en ontwikkeling van Ai?? Ai?? Ai?? Ai??die kind.

(2) Die moeder of ander persoon wat ouerlike regte enAi??verantwoordelikhede ten opsigte van ai???n kind het kan by ooreenkomsAi??alleenlik daardie regte en verantwoordelikhede wat sy of daardie anderAi??persoon ten opsigte van die kind het ten tye van die sluiting van sodanige ooreenkoms aan ai???n persoon bedoel in subartikel (1) toeken.

(3) ai???n Ouerlike regte en verantwoordelikhede ooreenkoms moetAi??in die voorgeskrewe formaat wees en die voorgeskrewe besonderhedeAi??bevat.

(4) Behoudens subartikel (6) tree ai???n ouerlike regte enAi??verantwoordelikhede ooreenkoms alleenlik in werking indien -

 • (a) dit geregistreer is by die gesinsadvokaat; of
 • (b) dit ai???n bevel van die HoAi?? Hof, ai???n egskeidingshof in ai???nAi??egskeidingsaangeleentheid of ai???n Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??kinderhof gemaakAi??word by aansoek deur die partye tot die ooreenkoms.

(5) Voordat ai???n ouerlike regte en verantwoordelikhedeAi??ooreenkoms geregistreer word of voordat ai???n ouerlike regte enAi??verantwoordelikhede ooreenkoms ai???n hofbevel gemaak word moet dieAi??betrokke gesinsadvokaat of hof tevrede wees dat die ouerlike regte enAi??verantwoordelikhede ooreenkoms in die beste belang van die kind is.

(6) (a) ai???n Ouerlike regte en verantwoordelikhedeAi??ooreenkoms wat geregistreer is deur die gesinsadvokaat kan gewysig ofAi??beAi??indig word deur die gesinsadvokaat op versoek ai??i??

 • (i) van ai???n persoon wat ouerlike regte enAi??verantwoordelikhede het ten opsigte van dieAi??kind;
 • (ii) van die kind wat optree met die toestemmingAi??van die hof; of
 • (iii) van enige ander persoon wat in die kind seAi??belang optree met die toestemming van Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? dieAi??hof.

(b) ai???n Ouerlike regte en verantwoordelikhedeAi??ooreenkoms wat ai???n hofbevel gemaak is kan alleenlikAi??gewysig of beAi??indig word op versoek ai??i??

 • (i) van ai???n persoon wat ouerlike regte enAi??verantwoordelikhede het ten opsigte van dieAi??kind;
 • (ii) van die kind wat optree met die toestemmingAi??van die hof; of
 • (iii) van enige ander persoon wat in die kind seAi??belang optree met die toestemming van dieAi??hof.

(7) Alleenlik die HoAi?? Hof kan ai???n ouerlike regte enAi??verantwoordelikhede ooreenkoms wat betrekking het op die voogdyskapAi??van ai???n kind bevestig, wysig of beAi??indig.

Geborg deur en vertaal in opdrag van: Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans: www.vra.co.za